Total 10
Number Title Author Date Votes Views
Notice
호주행 택배 일시 중단 안내
admin | 2022.04.18 | Votes 0 | Views 6314
admin 2022.04.18 0 6314
Notice
호주행 택배 선적일 변경 안내
admin | 2021.12.17 | Votes 0 | Views 3015
admin 2021.12.17 0 3015
Notice
호주행 택배 항공일정 안내
admin | 2021.12.16 | Votes 0 | Views 2299
admin 2021.12.16 0 2299
Notice
호주행 택배 항공 일정 변경 안내
admin | 2021.09.14 | Votes 0 | Views 2640
admin 2021.09.14 0 2640
Notice
호주행 택배20kg 이상 배송 불가 안내.
admin | 2021.08.30 | Votes 0 | Views 2502
admin 2021.08.30 0 2502
Notice
KPOST 사무실 이전 안내
admin | 2021.08.25 | Votes 0 | Views 2233
admin 2021.08.25 0 2233
Notice
우체국 택배 없는 날 관련 안내
admin | 2021.08.06 | Votes 0 | Views 1667
admin 2021.08.06 0 1667
Notice
코로나 배송지연 안내
admin | 2021.07.25 | Votes 0 | Views 1542
admin 2021.07.25 0 1542
Notice
홈페이지 개편안내
admin | 2021.07.15 | Votes 0 | Views 1300
admin 2021.07.15 0 1300
Notice
한국행 항공 택배 일정 안내
admin | 2021.06.08 | Votes 2 | Views 1471
admin 2021.06.08 2 1471